تور کارخانه

2

ربات جوشکاری

1

برش گانتری

3

کارگاه

4

کارگاه

chejian2

دروازه کارخانه

chejian

کارگاه تولید

میخواهی با ما کار کنی؟